آموزش پیرایش مردانه درجه ۲

آموزش پیرایش مردانه درجه ۲
آموزش حرفه و فن آرایشگری به چند دوره تقصیم بندی گردیده که دوره اول و پایه پیرایش مردانه درجه ۲ است. در این دوره کار کوتاهی مو، اصلاح صورت، کار با ماشین، روش های قیچی و شانه، شناخت مو، علم مرفولوژی. چهره شناسی، شناخت ابزار کار و بسیاری موارد دیگر آموزش داده میشود.